Logo Search packages:      
Sourcecode: ysmv7 version File versions  Download package

swedish.h

/*  $Id: swedish.h,v 1.9 2002/12/21 17:29:05 rad2k Exp $ */

/*
 * YSM Language Specific header file
 *
 *  SWEDISH LANGUAGE
 *
 * by ydo
 *
 */


/* YSM STARTING MESSAGES */

#define MSG_STARTING_ONE   "..en" WHITE " upplevelse " NORMAL " du aldrig kommer att glömma.."
#define MSG_STARTING_TWO   "[ INITIALIZING YSM ][ " BLUE "UIN" NORMAL " A USAR :"
#define MSG_FOUND_SECPASS   "Hittade ett säkert lösenord. Jag älskar paranoida användare ;)."
#define MSG_FOUND_SECPASS2  "Skriv igen [verifiering]: "
#define MSG_READ_SLAVES    "YSM Antal slavar i db" BRIGHT_BLUE " ["
#define MSG_ASK_KEYMAP1    "Förinställda genvägar är: "
#define MSG_ASK_KEYMAP2    "Vill du omkonfigurera dina tangentgenvägar? [Y/N]:"
#define MSG_NETWORK_INFO   "[Nätverksinformation: TCP lokal port:"
#define MSG_NETWORK_INFO2   "Ok ny srv. Information togs emot."
#define MSG_NETWORK_INFO3   "Ansluter till BOS andra server.."
#define MSG_LOGIN_OK     BLUE "Inloggning OK!" NORMAL " << Välkommen till ICQnätverket >>"
#define MSG_ASK_DOWNLOAD1   "Tillgängliga kontakter lagrade i ICQ servrarna funna."
#define MSG_ASK_DOWNLOAD2   "Vill du ladda ner dem? [Y/N]: "
#define MSG_DOWNLOADED_SLAVES "downloaded SLAVES belong to your kingdom."

/* YSM SLAVES INTERACTION MESSAGES */

#define MSG_STATUS_CHANGE1  "[En slav #"
#define MSG_STATUS_CHANGE2  ", kallad" BLUE
#define MSG_STATUS_CHANGE3  NORMAL "bytte humör till:"

#define MSG_STATUS_HIDE1   "[A Slave #"
#define MSG_STATUS_HIDE2   ", called" BLUE
#define MSG_STATUS_HIDE3   NORMAL "hides from you in:"

#define MSG_MESSAGE_SENT1   MAGENTA "YSM Msg Skickat till slaven kallad " WHITE
#define MSG_MESSAGE_SENT2   MAGENTA "YSM Msg Skickat till" WHITE

#define MSG_MESSAGE_SENT3   MAGENTA   "Encrypted Msg Sent to Slave called" WHITE
#define MSG_MESSAGE_SENT4   MAGENTA   "Encrypted Msg Sent to" WHITE

#define MSG_INCOMING_MESSAGE "[Ankommande Msg]"
#define MSG_INCOMING_URL   "[Ankommande URL]"
#define MSG_INCOMING_AUTHR  "Ankommande Authorization förfrågan från"

#define MSG_INCOMING_PAGER  "[Pager Message]"

#define MSG_SLAVES_LIST    "Du ÄGER följande"
#define MSG_SLAVES_ONLINE   "Dessa är de av dina SLAVAR som är ONLINE:"

#define MSG_SLAVES_BIRTHDAY  WHITE "CUMPLEA~OS" NORMAL

#define MSG_WARN_ADDED    "Börja nojja! En ICQ-användare la till dig till sin lista!"
#define MSG_WARN_AUTHOK    "Gött! Du fick befogenhet att göra honom/henne till din slav via ICQ"
#define MSG_WARN_AUTHDENY   "Vafan! Det jävla ålarenset -NEKADE- din auth förfrågan"

/* YSM AFK RELATED MESSAGES */

#define MSG_IDLE_TIME_REACHED "Inaktivitetstid uppnåd, blir afk..\n"
#define MSG_AFK_MODE_ON    "Du är " BRIGHT_BLUE "nu i AFK-" NORMAL " läge (Away From Keyboard).\nAnkommande meddelanden kommer att loggas och ett automatiskt svar kommer att skickas\ntill den som meddelar dig.\nDu kan sen skriva 'afk' igen för att lämna AFK-läge. Njut av ditt kaffe ;)"

#define MSG_AFK_MODE_OFF1   "Välkommen tillbaks! Du var borta"
#define MSG_AFK_MODE_OFF2   "minuter!.\n"
#define MSG_AFK_MODE_OFF3   "nya meddelanden har lagrats i din ysm-\nkatalog i filen"
#define MSG_AFK_MODE_OFF4   "meddans du var borta.\nGlöm inte rensa denna filen efter att ha läst den!.\nLämnar" BRIGHT_BLUE " AFK " NORMAL "läge..\n"


/* ERROR MESSAGES */

#define MSG_ERR_PASSMATCH   CYAN "<<NEJ!>>" NORMAL " Lösenorden matchar INTE."
#define MSG_ERR_DISCONNECTED "Anslutning till server bröts. Kolla ditt lösenord."

#define MSG_ERR_INVPASSWD   RED "Server said: Bad Password." NORMAL
#define MSG_ERR_INVUIN    RED "Server said: Invalid UIN." NORMAL
#define MSG_ERR_TOOMC     RED "Server said: Too many clients from the same IP." NORMAL
#define MSG_ERR_RATE     RED "Server said: Rate limit exceeded. Try again later." NORMAL
#define MSG_ERR_SAMEUIN    CYAN "!PARANOID!" NORMAL " Someone else logged in using this ICQ UIN." 
#define MSG_ERR_CONNECT    "Connect failed!"
#define MSG_ERR_PROXY     "Proxy returned an ERROR!::"
#define MSG_ERR_PROXY2    "Proxy requires Authorization.\n"
#define MSG_ERR_PROXY3    "Method Failed. Unknown Reason.\n"

#define MSG_ERR_REGISTERING  "Invalid Server Response While Registering. Leaving."

#define MSG_ERR_FEATUREDISABLED   "Feature disabled. Recompile YSM with Threads support."

#define MSG_CONN_PROXYOK   "Connected to the PROXY!"
#define MSG_CONN_SERVEROK   "TCP connection established with ICQ SERVER"

#define MSG_AOL_WARNING    "AOL Warning! stop sending messages too fast!"

#define MSG_REQ_SENT1     "YSM Request Sent to"
#define MSG_REQ_SENT2     "Slave called"

#define MSG_AUTH_SENT1    "YSM Authorization Sent to"
#define MSG_AUTH_SENT2    "Slave called"

#define MSG_NEW_OFFLINE    "Message received when you were" BRIGHT_BLUE " offline"

#define MSG_BUDDY_GROUPCREATED   "YSM Group Created."
#define MSG_BUDDY_SAVING1   BRIGHT_BLUE "Saving ["
#define MSG_BUDDY_SAVING2   "]" WHITE " ["
#define MSG_BUDDY_SAVING3   "]" NORMAL 

#define MSG_BUDDY_SAVINGOK  GREEN " [OK] SLAVE SAVED"
#define MSG_BUDDY_SAVINGERROR RED " [ERROR]"
#define MSG_BUDDY_SAVINGERROR2   "Maybe adding a disabled account?."


#define MSG_BUDDY_SAVINGAUTH RED " [AUTH]"
#define MSG_BUDDY_SAVINGAUTH2 "Authorization from the user is required."
#define MSG_BUDDY_SAVINGAUTH3 " [use the 'req' command]."

#define MSG_BUDDY_BLOCKWARN  "Receiving Slave status information."
#define MSG_BUDDY_BLOCKWARN2 "Your input may get blocked for a few seconds."

#define MSG_REG_SUCCESFULL  "Registration Succesfull. Your new UIN is "

#define MSG_INFO_UPDATED   "Information Updated!"

#define MSG_SEARCH_FAILED   "Search Failed. valid UIN/Mail?"

#define MSG_DIRECT_CONNECTING "Hold on. Connecting to "
#define MSG_DIRECT_ESTABLISHED   "Connection Established."
#define MSG_DIRECT_ERR1 "Can't establish a Direct Connection from behind a proxy."
#define MSG_DIRECT_ERR2 "Can't establish a Direct Connection.\nEither the remote IP or listening Port are unknown."
#define MSG_DIRECT_ERR3 "Can't establish a Direct Connection.\nConnection Refused"

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index